Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDRP") je crowina, s.r.o., IČO: 47 089 547, so sídlom: Bazovského 13, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 88445/B (ďalej len "správca").

2. Kontaktné údaje správcu sú: 

adresa: Švantnerova 11, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka
e-mail: info@sportindustria.com

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, predovšetkým odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. 

4. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov. 

II. Zdroje a kategórie spracovania osobných údajov

1. Správca spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/poskytla alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • korešpondenčná adressa
 • telefón
 • ...

2. Správca spracúva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • splnenie právnych povinností správcu podľa čl. 6 odst 1 písm. c) GDPR
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (predovšetkým pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracúvania osobných údajov je: 

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť, či ju zo strany správcu splniť, 
 • plnenie právnych povinností voči štátu, 
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávanie ďalších marketingových aktivít. 

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. K takémuto spracovaniu ste poskytol/poskytla svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje: 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaniu nároku z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže/skartuje.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru/služieb/realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.  

VI. Spracovatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracúvať aj títo spracovatelia:

 • spoločnosť ComGate, Shoptet
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských software-ov služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VII. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR, 
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR, 
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, 
 • právo prenositeľnosti údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VIII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinné podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/poskytla.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2020.